Välj en sida

Kompletta solcellspaket för stora och små anläggningar

Grön el

Den energi som kommer ifrån solen kallas även för grön el. Detta kallas den för att solenergi är en förnyelsebar energikälla, dvs. en obegränsad resurs och även helt utan miljöpåverkan.

Genom att producera grön el bidrar du till att sätta press på Sveriges elproducen­ter att miljöanpassa sin elproduktion och därmed hjälpa till att minska efterfrågan på ohållbar el så som kärnkraft och fossilkraft.

Med användningen av grön el minskar man även sina utsläpp av växthusgaser vilket ger en mindre påverkan på klimatet.

Bidrag

Som mikroproducent har du möjligheten att få ett flertal olika bidrag och ersätt­ningar för den el du producerar vilket gör att lönsamheten för solenergi är hög.

Skattereduktion

Du har rätt till en skattereduktion om du producerar el från en förnyelsebar energikälla och har en säkring på högst 100 ampere i anslutningspunkten samt anmält till elnätsägaren att förnybar el framställs. Läs mer om bidraget på skatteverkets hemsida. skatteverket.se

Elcertifikat

Som elproducent har du möjlighet att ansöka om elcertifikat för den el du matar ut på nätet. Elcertifikatet kan säljas på en öppen marknad och priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan. För att ha rätt till ett elcertifikat måste anläggningen godkännas. Ansökan gör du hos energimyndigheten. energimyndigheten.se

Ursprungsgaranti

För den el du producerar kan du även ansöka om rätten till ursprungsgaranti. Garantin säkerställer vilken typ av energikälla elen kommer ifrån och utfärdas per producerad MWh. Ursprungsgarantier kan säljas på en öppen marknad och priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan. Ansökan gör du hos energimyndigheten. energimyndigheten.se

Nätnytta

Elnätsbolaget är skyldigt att ersätta för minskade förluster i nätet. Eftersom produktionen förs ut i nätet nära slutliga förbrukarna blir det mindre förluster än om motsvarande el överförts från ett avlägset kraftverk. Ersättningen varierar beroende hur lokalnätet ser ut där du bor.

Investeringsstöd

Du kan ansöka om stöd för investeringar för egen elproduktion. Stödnivån beräk­nas utifrån de installationskostnader som är stödberättigade, maximalt 30 %. Stödet går inte att kombinera med andra stöd så som ROT-avdrag. Ansökan gör du hos länsstyrelsen. Läs mer

Med våra kompletta paket med solpaneler, med växelriktare och säkerhetsutrust­ning finns ett brett utbud för den lilla villan upp till riktigt stora anläggningar.

Naturligtvis finns det även lösa paneler för komplettering.

Passar i Sverige

Att bli mikroproducent i Sverige är mer lönsamt än vad man kan tro. Detta ges av kombinationen att solcellerna är som mest effektiva vid låga temperaturer och att vi i stora delar av Sverige har lika många soltimmar som i mellersta Europa.

I samband med sjunkande priser och bättre verkningsgrader samt de bidrag man kan ansöka gör att solenergi blir än mer attraktivt. Solenergi skyddar även mot kraftiga ökningar av elpriset.

Så här funkar en solelanläggning

När solens strålar träffar panelytan startar en reaktion i cellerna och en elektrisk spänning uppstår mellan cellens fram- och baksida. Likströmmen som bildas kan ledas vidare via en växelriktare och sedan in i fastigheten eller ut på nätet.

En timme av solens strålning som träffar jorden innehåller lika mycket energi som hela världen förbrukar under ett år.

 

Huvudkomponenterna i en solelanläggning består av:

SOLPANELEN – de olika typerna av solpaneler fungerar i stort sätt likadant. Solcellspaneler träffas av solstrålar och tar vara på solenergin i form av likström.

Smarta paneler har en integrerad optimerare. En optimerare minimerar effektförluster på grund av till exempel skugga och gör det möjligt att övervaka anläggningen på panelnivå. Med detta blir det enklare at lokalisera Panelerna genererar ström så länge solen lyser.

VÄXELRIKTARE – Med hjälp av en växelriktare omvandlas likströmmen från panelerna till växelström vilket är det du använder mest i fastigheten.

MONTAGEMATERIAL – Montagematerial behövs för att fästa panelerna. De flesta installationerna sker på tak. Fast trenden går mot att integrera solpanelerna i tak och fasad. Vi levererar välbeprövade lösningar som tål vårt klimat i Sverige och håller panelerna på plats.

KRINGUTRUSTNING – Så som DC-brytare, AC-brytare och solkabel.

Produkter

Vår samarbetspartner Solvio har tagit fram ett sortiment som lever upp till Elektroskandia’s krav på hållbarhet. I första hand kommer produkternafrån leverantörer i nära länder för att minska miljöpåverkan och säkerställa god affärsetik.

Bland annat kommer våra solpaneler från SoliTek som finns inom EU och har vunnit priset för grönaste industrilokal inom EU. De förser sin solcells- och solpaneltillverkning med egen 100% grön energi genom solenergi och bergvärme.

 

Utöver standard solpaneler med en av högsta kvalité på marknaden så tillverkar även SoliTek innovativa ramfria solpaneler med en produktgaranti på 30 år och endast 10% effektförlust efter 30 år. Dessa paneler kan användas till våra integrerade tak lösningar, Solrif.

Montagematerial kommer i första hand från Schweizer som har jobbat med sina innovativa lösningar i många år. Allt från små villor till större fastigheter.

All annan kringutrustning så som växelriktare erbjuds från värdstillverkare.

Här kan du bläddra i vår katalog med vår produkter för Solenergisystem

Klicka här.

 

Vill du veta mer om Elektroskandias Solenergisystem,
kontakta Elektroskandia Kundtjänst
0771-39 10 00
eller via mail: order@elektroskandia.se

Användbara länkar:

Skatteverket

Läs mer om skattereduktion vid mikroproduktion här.
Läs mer om vad som gäller för att få ROT-avdrag här.

Energimyndigheten

Läs mer om och hur du ansöker om elcertifikat här
Läs mer om och hur du ansöker om ursprungsgarantier här
Läs mer om investeringsstöd för solenergi här.

Svensk energi

Vill du lära dig mer om energi och miljö kan du göra det här.

Elnätsägarnas tekniska krav på mikroproduktionsanläggningar

Vill du veta mer om vilka tekniska villkor elnätsägarna har på mikroproduktionsanläggningar? Här nedan hittar du länkar till några av de största.

E.ON

Vattenfall

Fortum

Elektroskandia levererar solpaneler till Albybergfastigheter

 

Solel ger energi till Elektroskandias nya logistikcenter

Solel ger energi till Elektroskandias nya logistikcenter

Elektroskandias nya logistikcenter i Örebro är Sveriges modernaste lager, fyllt med ny teknologi för att utveckla och effektivisera verksamheten. Lagret har också en grön profil, det är klassat som Miljöbyggnad Silver och en stor del av energin som förbrukas kommer...

Elektroskandia levererar solpaneler till Albybergfastigheter

Elektroskandia levererar solpaneler till Albybergfastigheter

Allt fler satsar på egenproducerad el och energineutrala hus. I nya Albybergs Företagspark gör Albybergfastigheter AB det i stor skala, genom att installera ett stort antal solpaneler på taken av de cirka 20 industri-/kontorshus som man planerar att bygga. När det är...

Producera egen el – mer lönsamt än någonsin!

Producera egen el – mer lönsamt än någonsin!

Wikmans satsar på solenergi Intresset för grön el och förnyelsebara energikällor ökar och att producera egen el är idag mer lönsamt än någonsin tidigare. Wikmans i Uppsala är elinstallationsföretaget som nu gör en satsning på området genom att erbjuda sina kunder...

Så länge varar en kilowattimme

All elanvändning mäts i enheten kWh, vilket betyder 1000 Watt förbrukat under en timmes tid. I tabellen nedan kan man se hur länge en kWh klarar att driva vanliga apparater i hemmet.

Tvättmaskin 30 minuter
Torktumlare 30 minuter
Dammsugare 1 timme

TV 20 timmar
Kaffebryggare 1 timme
Glödlampa 40 W 25 timmar

LED lampa 5 W 200 timmar
Diskmaskin 30 minuter
Spisplatta 40 minuter

Hårtork 40 minuter
Dator 5 timmar
Dusch 40°C 2,3 minuter

Frågor på det?

Vem ansvarar för att byta ut elmätaren i befintligt fasadmätarskåp?
Din elnätsägare byter din elmätare efter en föranmälan gjorts.
Vad kostar det att byta elmätare?
Din elnätsägare står för kostnaden.
Behövs huvudsäkringarna uppgraderas och vad kostar det?

Vanligtvis behöver man inte uppgradera huvudsäkringarna då begränsad takyta och regelverk kring mikroproduktion styr hur stor anläggning du kan installera.

Du kan beräkna den högsta möjliga uteffekt som kan anslutas på en specifik säkringsnivå genom formeln nedanför. Om nu en uppgradering av huvudsäkringarna skulle behövas får man begära en offert av behörig elinstallatör.

Säkringsnivå x 230V x 3 = Högsta möjliga uteffekt i systemet

Hur debiteras nätavgifter vid mikroproduktion?

Vid mikroproduktion behöver du elnätsabonnemang för både din produktion såväl som för din elanvändning.

För kunder som under ett år, använder mer el än de matar ut på elnätet i form av överskott, är abonnemanget avgiftsfritt.

Det betyder att det inte tillkommer några nya avgifter så länge du uppfyller kraven för mikroproduktion.

Vad får man betalt för den el man säljer?

Det pris du får för din producerade el varierar mellan elbolagen. De faktorer som styr priset är Nord pools spotpris, möjligheten att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier, skattereduktion och ersättning för nätnytta.

Därtill kan vissa elbolag även erbjuda ett extra påslag per kWh för att bidra till utvecklingen av mikroproduktion.

Om man producerar mer el än man gör åt under en månad, hur debiteras detta då?

Under sommarmånaderna producerar man mer el än vad man gör av med, men så länge man förbrukar mer än vad man matar ut på nätet under ett kalenderår räknas man fortfarande som mikroproducent.

Om man matar ut mer el på nätet än vad man förbrukar under ett kalenderår uppfyller man inte längre kraven för mikroproduktion utan klassas istället som småskalig elproduktion.

Därtill tillkommer elnätsavgift och en årlig avgift för mätning, beräkning och rapportering

Har man som privatperson rätt att sälja sin egenproducerade el till valfritt elbolag oberoende av var i landet man bor?
Som privatperson har man rätt att sälja sin egenproducerade el till valfritt elnätsbolag i Sverige. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma bolag som man köper sin el av. Det spelar inte heller någon roll var i landet du bor.
Behöver man bygglov för att installera solpaneler?
Normalt sett ska det inte behövas ett bygglov om panelerna kan monteras direkt på taket, men man bör alltid kontakta sin kommun innan för rådgivning.
Vilka regler kring energiskattelagen gäller för egen elproduktion?

Om du som privatperson säljer för mindre än 30 000 kr per år betraktas verksamheten som hobbyverksamhet och beläggs inte med energiskatt.

Om du däremot bedriver yrkesmässig verksamhet d v s att försäljningen uppgår till mer än 30 000 kr per år eller om elproduktionen ingår i ett företag, måste du betala energiskatt.

Kan man få nettodebitering från sitt elbolag?

Med nettodebitering menas att man reducerar mängden el kunden tagit ut från nätet med mängden inmatad produktion från kunden.

Detta är inte tillåtet av skatteskäl i dagsläget eftersom moms och energiskatt inte får kvittas. En del elbolag ger kunderna möjlighet att få nettodebitering vilket betyder att man kan tillgodoräkna samma värde på en producerad kWh som en konsumerad.

Detta ska inte misstas för en kvittning av moms och energiskatt.

Vem gör föranmälan till elnätsägaren?
När du planerar att installera solpaneler på taket är det viktigt att du kontaktar en behörig elinstallatör i ditt område. Elinstallatören är den som skickar in en föranmälan till elnätsägaren för ett godkännande.
Finns det någon effektgaranti på solpanelerna?
Tillverkaren ger en garanti på minst 85% effektivitet efter 25 år, d v s en maximal minskning på 0,5% per år.
Går det att bygga ut befintligt system med fler solpaneler vid ett senare tillfälle?
Beroende på valet av paket, kan man välja att köpa till fler paneler. Panelerna säljs separat och antalet som kan köpas till begränsas av växelriktaren.
Varför säljer man el ut på nätet istället för att använda all el själv?
Solcellerna är som mest produktiva de timmar då folk är och jobbar. Det i kombination med att elanvändningen är låg när det inte är någon hemma, gör att majoriteten av den producerade elen säljs som överskottsel.
Ingår monteringskit för solpanelerna i de färdiga paketen?
Nej, paketen säljs exklusive monteringskit. Det går däremot att köpa monteringskit separat för respektive taktyp.
Finns det en bortre gräns för hur länge man är berättigad elcertifikat?
Ja, det finns en gräns på 15 år gällande elcertifikat För förnyelsebar elproduktion.
Får man automatiskt tillbaka 60 öre per kWh på skatten vid deklarationen eller måste man ansöka om det?

Den summa du får tillbaka på skatten är redan ifylld i förväg av skatteverket, din uppgift som producent är att kontrollera så siffran stämmer överens.

Rapporteringen av förnyelsebar produktion som är skattereduktionsberättigad hanteras av elnätsbolaget.