Välj en sida

Nu kan du som privatperson söka bidrag från Naturvårdsverket för att installera en laddstation för elbil eller laddhybridbil i anslutning till din fastighet. Ladda-hemma-stödet ska hjälpa fler att ställa om till hållbarare transporter.

Här har Naturvårdsverket samlat vanliga frågor och svar om bidraget som privatpersoner kan söka för att installera laddstation för elbil hemma. Mer information finns även i förordningen, som träder i kraft 1 februari 2018.

Vad är syftet med bidraget?
Syftet är att göra det möjligt för fler att välja elbil framför fossildrivna bilar.

Vem kan söka bidraget?
Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt. Laddstationen måste installeras på en fastighet som du, som ansöker om bidraget, äger eller har nyttjanderätt till.

När kan jag ansöka?
Du kan skicka in din ansökan så fort ansökningsformuläret öppnar den 1 februari. Observera att bidraget gäller för laddstationer som installeras efter 1 januari 2018. Ansökan om bidrag ska alltså göras efter att laddstationen har installerats, men måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts. Om du fått laddstationen installerad under januari månad 2018 har du sex månader på dig att skicka in din ansökan räknat från den 1 februari 2018.

Hur ansöker jag?
Du ansöker via ett formulär som du kan nå via Naturvårdsverkets webbplats. Ansökningen sker digitalt genom att du fyller i ett formulär och bifogar dina filer (kopia på kvitton mm.)

Hur mycket bidrag kan jag få?
Du får bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen och arbetskostnaden för att installera laddstationen, t.ex. framdragningen av el. Man kan som mest få tiotusen kronor i bidrag per fastighet. Tänk på att spara alla kvitton. De behövs när du ska skicka in ansökan om bidrag.

Vilka kostnader kan jag få bidrag för?
De kostnader du kan få bidrag för är de material- och arbetskostnader som behövs för att installera laddstationen, exempelvis kostnader för laddbox och framdragning av el. Du får däremot inte stöd för arbetskostnader som fått ROT-avdrag eller annat offentligt stöd.

När kommer pengarna?
De första utbetalningarna kommer att ske en bit in på våren. Naturvårdsverket hanterar ansökningarna i turordning från det att de skickats in.

Vilka fordon ska kunna laddas vid min laddstation för att jag ska kunna söka bidrag?
Elbilar och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet.

Vissa laddstolpar eller laddboxar har flera uttag/laddpunkter. Finns det någon begränsning i hur många laddpunkter man kan få bidrag för?
Du kan få bidrag för laddutrustning som har fler än en laddpunkt, men det maximala bidraget är 10 000 kronor per fastighet.

Vilken typ av laddningspunkter omfattas av bidraget?
Laddpunkten måste vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad, och vara utrustad med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2, som beskrivs i standarden EN 62196-2, eller av typ Combo 2, som beskrivs i standarden EN 62196-3. Fråga din leverantör av laddutrustning om du är osäker på om dessa krav uppfylls. Typ 2-standarden är den vanligaste för nyare elbilar inom EU, och därför omfattas inte laddboxar av typ 1 av bidraget.

Varför måste laddstationen vara förberedd för elmätning?
Det gör att det blir möjligt att se hur mycket av fastighetens el som används för laddningen av fordon. En separat redovisning av elanvändningen till elbilen/bilarna kan också användas till olika tjänster som exempelvis redovisning av elkostnader för att ladda företagsbil hemma, eller för att få fram kunskap för en förbättrad energideklaration.

Vilka krav ställs på företaget som installerar laddstationen?
För att du ska få bidrag för arbetskostnaderna ska installationen vara utförd av någon som har F-skattesedel. Om installationen är utförd av ett utländskt företag ska din ansökan innehålla ett intyg som visar att företaget du anlitat genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland. Installationen måste även ha gjorts av ett sådant företag eller en sådan installatör som avses i elsäkerhetslagen (2016:732).

Kan jag som företagare med förmånsbil söka bidraget om jag installerar laddstationen i mitt hem för privata medel?
Ja, förutsatt att du låter göra installationen och söker medel som privatperson. Kostnaden för laddboxen är berättigad till bidrag om du köpt den som privatperson (och förutsatt att laddboxen uppfyller de tekniska kraven som ställs i förordningen).

Måste jag själv ha ett elfordon för att få söka bidrag?
Nej, det är laddstationen du får bidrag för, inte fordonet. Så länge laddstationen installeras på en fastighet som du äger eller har nyttjandrätt till spelar det ingen roll vems bil som laddas där.

Jag har sedan tidigare en laddstation hemma, men vill montera en ny laddstation för säkrare laddning. Kan jag få bidrag för det?
Ja, om du installerar den efter 1 januari 2018.

Hur länge pågår satsningen?
Mellan 2018 och 2020 ska 90 miljoner kronor fördelas årligen för det här bidraget. Regeringen kan dock besluta om justeringar i stödet under den perioden, och det kan även ske förändringar efter valet 2018. Det är inte Naturvårdsverket som beslutar hur länge satsningen pågår.

Källa: Naturvårdsverket

Det här är ett utdrag ur Volt nummer 2, 2018