Välj en sida

I området Ålidhem med studentbostäder har det kommunala bostadsföretaget AB Bostaden i Umeå bytt armaturer och ljuskällor på två gårdar. Skälen har främst varit att öka säkerheten och trivseln samt minska energiförbrukningen.

”Genom att ersätta de nuvarande armaturerna med andra och effektivare samt ljuskällor i form av metallhalogen med effekter mellan 50 och 70 W för samma ljusutbyte innebar det med driftdon att vi kan minska energiförbrukning med hela 90 W per stolpe”

Redan i mitten av 90-talet bildades en energispargrupp vid Bostaden med Kurth Edman som projektledare. Arbetet med energi- och miljöfrågorna har efter det vidgats och lett till att företaget sjösatte ett stort projekt som fick namnet Miljöfokus. Genom att ansluta sig till SABO-företagens projekt Skåneinitiativet har Bostaden förbundit sig att arbeta mot besparingsmålet på 20 procent år 2016 jämfört med förbrukningssituationen 2008.

– Kostnaderna för vår totala energiförbrukning uppgår till 100 miljoner kronor per år, berättar Kurth Edman. Merparten går till uppvärmning och därmed finns de största besparings-möjligheterna där. Genom en investering på 64 miljoner kommer vi att byta 170 ventilationsaggregat vilket ska minska energibehovet påtagligt genom värmeåtervinning. Den totala ytan för uppvärmda lokaler uppgår till 1,2 miljoner kvadratmeter.

Kurt Edman från Bostaden och Leif Nässlin från Elektroskandia räknar med stora energibesparingar och bättre miljö genom bytet till armaturen Action.

Inventering av utomhusarmaturer

När det gällde elförbrukningen svarar belysning i olika former för den övervägande delen. I det totala beståndet på ca 15 000 lägenheter varav 5 000 studentrum och lägenheter finns mer än 1500 trapphus. I flera av dem har man övergått till närvarostyrda armaturer.

– När det gällde utomhusbelysningen i våra områden fanns inga uppgifter om antalet armaturer. Däremot var det klarlagt att vi använde kvicksilverlampor till nästan hundra procent.

– Fastighetsskötarna fick då i uppgift att inventera antalet stolpar i sina respektive områden så vi kunde få ett grepp om situationen och räkna fram förbrukningen av el och därmed besparingspotentialen, förklarar Kurth Edman. Det visade sig att vi hade 2 860 stolpar som var försedda med 80 till 125 W kvicksilverlampor.

Möjliga besparingar

– Det innebar ungefär 400-500 kWh per år och armatur i genomsnitt med den belysningstid på 3 870 timmar om året som vi har här i Umeå. Under den ljusaste sommartiden behöver vi inte ha någon utomhusbelysning tänd överhuvudtaget medan det under en vinterperiod råder praktiskt taget motsatta förhållanden. Belysningen regleras med skymningsrelän som är placerade i respektive område.

– Genom att ersätta de nuvarande armaturerna med andra och effektivare samt ljuskällor i form av metallhalogen med effekter mellan 50 och 70 W för samma ljusutbyte innebar det med driftdon att vi kan minska energiförbrukning med hela 90 W per stolpe.

– Förutom de energimässiga aspekterna handlar det även om säkerhet och trygghet för de boende. Sammantaget innebär detta en besparingspotential på miljonbelopp varje år för bostadsföretaget.

Förslag för två gårdar

I området Ålidhem ligger ett flertal trevåningshus med studentbostäder som byggdes i slutet av 60-talet. De är grupperade så att det mellan huskropparna bildas fyrkantiga gårdar med gräsmattor, en del träd, lekplatser och miljöhus. På två av dessa gårdar har nu samtliga armaturer bytts och dessutom har enmeters Pollare med uppljus på några träd installerats. Elektroskandias belysningsexpert Sven-Ola Lundgren tog fram förslag till armaturer vilket ledde fram till det slutliga valet av armaturen Action samt uppljus. Eftersom de tidigare stolparna var gamla och inte gick att använda har även de bytts. Totalt ersattes 18 stolpar.

– Att belysa en magnifik asp på den ena gården och några björkar på den andra skapar blickpunkter och liv åt de annars mörka partierna på de inre delarna, menar Kurth Edman. Genom att göra den här förändringen på två av gårdarna blir det möjligt att jämföra med de intilliggande. Därefter kan vi besluta hur vi ska gå vidare. Vi har även kompletterat med fler armaturer vid ett av miljöhusen.

Läs mer om Action kandelaberarmatur här.

www.bostaden.umeå.se