Välj en sida

Vindkraft är den energikälla som växer snabbast i världen och allt fler vindkraftparker etableras runt om i Sverige. När vindkraftanläggningen i Havsnäs byggdes var Elektroskandia stor leverantör av elmateriel, bland annat högspänningskabel,linjemateriel och Opto.

Förutsättningarna för att bygga vindkraftanläggningar i de nordiska länderna är goda då det finns långa kustremsor, öppna fält och fjäll eller höga höjder. Här finns många områden som är väl lämpade, där vindkraftverken gör mycket liten inverkan på naturen och de närboende, och där de kan placeras i harmoni med naturen. Ett bra exempel är den i höstas invigda vindkraftanläggningen i Havsnäs. Denna anläggning är placerad på tre höjder i ett skogslandskap norr om Strömsund i Jämtland vilket är ett gynnsamt läge för just vindkraft. Havsnäs-anläggningen består av 48 vindkraftverk av modellen Vestas V90, 70 kilometer väg, transformatorstation och 5 vindmätningsmaster. Med det är Havsnäs den största landbaserade vindkraftparken i Sverige och en av de största i Europa med en beräknad årsproduktion på 260 GWh. Det motsvarar elbehovet hos cirka 50 000 hushåll.

Det kan behövas en del muskelkraft när en vindkraftanläggning skall byggas.

Bra byggprocess

Byggnationen pågick i två år med start i mars 2008 och färdigställande under sommaren 2010. Nordisk Vindkraft har haft huvudansvaret för uppförandet, med underentreprenörer och lokal arbetskraft som har utfört större delen av byggnationerna. – Vi har haft en mycket bra byggprocess i Havsnäs där vi haft en tät dialog med alla inblandade parter. Bland annat så har Strömsunds kommun hela tiden varit mycket positiv till projektet. Det visade man inte minst genom att i översiktsplanen peka ut Havsnäs som etableringsområde för vindkraft. Samrådsprocessen började 2002 och sex år senare kunde vi ta det första spadtaget, säger Anna Jivén, strategi- och kommunikationschef på
Nordisk Vindkraft AB.

Stor mängd elmateriel

 En av de stora leverantörerna av materiel till Havsnäs är Elektroskandia, där Andreas Alsén, säljare elnät på Elektroskandia är den som varit ansvarig för projektet. – Det här har varit ett mycket intressant projekt att vara involverad i och vi har under  byggnationen haft förmånen att leverera merparten elmateriel till de kontrakterade  elentreprenörerna. Då det är ett stort projekt så har det också varit fråga om stora mängder.
Vi har bland annat levererat cirka 10 mil 36 kV 1-ledarkabel av dimensionerna 95, 300 och 400 mm², 1,5 mil luftlinjebyggnation 36 kV med stolpar och luftlinjemateriel och 40 km Optoslang, säger Andreas Alsén.

Snabb utveckling

Vindkraftanläggningen ägs till 75% av HgCapital och till 25% av Nordisk Vindkraft, som arrenderar marken från lokala markägare och SCA. HgCapital är ett brittiskt private equitybolag som investerar i en rad förnybara energitekniker i Västeuropa, bland annat vindkraft, solenergi och vattenkraft. Anläggningen drivs av Nordisk Vindkraft som är ett helägt dotterbolag till RES Group, en av världens  ledande aktörer inom förnyelsebar energi.

Nordisk Vindkraft har hittills byggt tre vindkraftparker i Sverige och bygger nu ytterligare två stora anläggningar, en på Kyrkberget i Dalarna (10 vindkraftverk) och en i Malå kommun i Västerbotten (22 vindkraftverk). Med det har vi ungefär tio procent av den totala etableringen av vindkraft i Sverige, säger Anna Jivén och fortsätter; – Vindkraft är den energikälla som växer snabbast i världen och nu går utvecklingen fort. Det finns stor potential för ytterligare utbyggnation, som kommer leda till förnyelsebar el. Det är dock viktigt att branschen får fortsatt långsiktigt och stabilt stöd från svenska myndigheter. Etableringen av allt fler vindkraftsparker i Sverige har också betytt en ökad efterfrågan på materiel från Elektroskandia. – Ja, vi märker att efterfrågan nu ökar hela tiden. Tidigare har det mest varit mindre lokala vindkraftverk hos lantbrukare, men i och med att allt fler större vindkraftparker etableras så har vi nu en helt annan efterfrågan på materiel för denna typen av projekt. Som ledande grossist är det för oss en stimulerande utmaning att vara med och leverera materiel till vindkraftsindustrin. Här kommer såväl Elektroskandias breda sortiment som vår unika logistikkompetens väl till pass, avslutar Andreas Alsén.